Օրենսդրություն

Քրեական դատավարություն

Ո՞ր մարմիններին և ի՞նչ կարգով պետք է դիմել պացիենտի իրավունքների այնպիսի խախտումների մասին իրազեկման դեպքում, որոնք պարունակում են հանցակազմի հատկանիշ…
Կարդալ ավելին

Քաղաքացիական դատավարություն

Ո՞րոնք են պացիենտի իրավունքների պաշտպանության համար քաղաքացիական գործ հարուցելու հիմքերը Դատարանը քաղաքացիական գործը հարուցում է միայն հայցի կամ դիմու…
Կարդալ ավելին

Իրավունքների և պարտականությունների պաշտպանության կամ կատարման կառուցակարգերը դատարանում

Ինչպիսի՞ կառուցակարգեր գոյություն ունեն ՀՀ-ում` պացիենտի իրավունքների պաշտպանության և խախտումների համար փոխհատուցում ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետ…
Կարդալ ավելին

Պացիենտներին հոգատար և հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու պարտականություն

ա) Բուժ.օգնություն և առողջապահական ծառայությունների մատուցողները պարտավոր են պացիենտներին վերաբերվել խնամքով և հարգանքով: Այս պարտականությունը սերտորե…
Կարդալ ավելին

Փաստաթղթերը պահելու պարտականություն

ա) Առողջապահական խնամք և ծառայություններ մատուցողները պարտավոր են վիճակագրական և այլ տեղեկություններ ներկայացնել` Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կ…
Կարդալ ավելին

Պացիենտին առնչվող տեղեկատվությունը գաղտնի պահելու պարտականություն

ա) Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները պարտավոր են ապահովել անհատի` բժշկական օգնություն ստանալու խնդրանքի, նրա առողջական վիճակի և ախտորոշ…
Կարդալ ավելին

Իրազեկման պարտականություն

ա) Բժշկական օգնություն ցուցաբերողները պարտավոր են յուրաքանչյուր պացիենտի տեղեկացնել իր նկատմամբ ցուցաբերվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի, մե…
Կարդալ ավելին

Որակյալ բժշկական օգնություն տրամադրելու պարտականություն

ա) Յուրաքանչյուր առողջապահական խնամք ցուցաբերող պարտավոր է ապահովել, որ ցույց տրված բժշկական օգնության և սպասարկման քանակական և որակական բնութագրիչներ…
Կարդալ ավելին

Դեղերի մասին ՀՀ օրենքը

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառությունը, որն ընդգրկում է դրանց արտադրությունը, պատրաստումը, կշռաչափումը, փաթեթա…
Կարդալ ավելին

Հայաuտանի հանրապետության բնակչության uանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մաuին օրենք

Uույն oրենքը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության բնակչության uանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման իրավական, տնտեuական եւ կազմակերպական հիմքե…
Կարդալ ավելին

Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը

Սույն օրենքով կարգավորվում են մարդու վերարտադրողական առողջության պահպանման, վերարտադրողական իրավունքի ապահովման, վերարտադրողականության ոլորտում տեխնոլ…
Կարդալ ավելին

Բնակչության բժշկական օգնության եվ սպասարկման մասին ՀՀ օրենքը

Սույն օրենքը սահմանում է մարդու առողջության պահպանման սահմանադրական իրավունքի իրականացումն ապահովող բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման, իրավ…
Կարդալ ավելին

Օրենսդրություն Ըստ թեմաների