Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան վնասմանը, և բացատրվում էր բորբոքային ռեակցիաներին մասնակցող բջիջների էներգետիկ պահանջարկի մեծացմամբ: Ուստի, ենթադրվում էր, որ սթրեսորային հիպերգլիկեմիան շտկման կարիք չի զգում: Սակայն այսօր արդեն կան բազմաթիվ տվյալներ, որոնք վկայում են հակառակը:

Նպատակը.

Սույն աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակա­հար­մարությունը ԻԹԲ-ում:

Նյութը և մեթոդները.

Հետազոտության նյութը կազմել են 2006 – 2007թթ. Էրեբունի ԲԿ-ի ԻԹԲ ընդունված տար­բեր բնույթի վնասվածքներով 41 հիվանդ (4 կին և 37 տղամարդ), որոնց միջին տարիքը եղել է 43.2(17.8 9-78 տարեկան, ծանրության աստիճանն ըստ APACHE II-ի՝ 11.8(5.9, ԻԹԲ-ում մնալու տևո­ղու­թյու­նը՝ 1–45 օր, ընդհանուր մահացությունը կազմել է 31.7%:

ԻԹԲ ընդունվելուց անմիջապես հետո հիվանդները բաժանվել են երկու խմբի: Առաջին խմբում ընդգրկվել են այն հիվանդները, որոնց մոտ ընդունման պահին առկա է եղել սթրեսորային հիպերգլիկեմիա 8.0(2.6 մմոլ/լ (n=16), երկրորդ խմբում գլիկեմիան եղել է 5.7(1.2 մմոլ/լ (n=25): Առաջին խմբում կատարվել է ինսուլինոթերապիա՝ 2-4 Մ ինսուլինի միանվագ նե­րարկմամբ: Հիպերգլիկեմիայի հետագա շտկումը կա­տար­վել է՝ ելնելով գլիկեմիայի դինամիկ քննության ար­դյունքներից: Արյան մեջ գլյուկոզայի պա­րունակության վերահսկումն ԻԹԲ ընդունվելու առա­ջին օրն իրականացվել է յուրաքանչյուր 6 ժամը մեկ:

Արդյունքը.

Առաջին խմբում ինսուլինոթերապիայից հետո գլի­կե­միան կարգավորվել է (6.3(1.9 մմոլ/լ, p<0.05), ինչը պահպանվել է հետագա օրերին: Ընդունման պահին գրանցվել է նաև կոմպենսացված մետաբոլիկ ացիդոզ (pH=7.3(0.1, BE=10.2(0.2), ինչը շտկվել է առանց բիկարբոնատի ներարկման: ԻԹԲ-ում գտնվելու միջին տևողությունն այս խմբում կազմել է 7.6(4.7 (երկրորդ խմբում՝ 12.4(3.1), մահացությունը՝ 37.5 %:

Եզրակացություն.

Շաքարային դիաբետով չտառապող ԻԹԲ-ի հի­վանդ­ների մոտ սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկումը միանշանակ դրականորեն է անդրադառնում ԻԹԲ-ում գտնվելու տևողության, մահացության ցուցա­նիշների վրա և նպաստում է նաև լրացուցիչ բուժական ծախսերի կրճատմանը:

 

 

Հեղինակ :  Մ.Ի. Եղիազարյան, Գ.Գ. Մխոյան, Ա.Ֆ.Վարոսյան Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ-ի անեսթեզիոլոգիայի, ին­տեն­սիվ թերապիայի և ռեանիմատոլոգիայի ամբիոն
Աղբյուր :  Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> -3. 2008 (35) 4
   
   
   

Նյութի էլեկտրոնային սկզբնաղբյուր` Doctors.am