Հոգեբանական դեբրիֆինգը խմբային հոգեբանական աշխատանքի, ճգնաժամային ինտերվենցիայի ձև է այն մարդկանց հետ, որոնք համատեղ ենթարկվել են արտակարգ իրավիճակի ազդեցությանը:

Դեբրիֆինգը անհետաձգելի հոգեբանական օգնության միջոցներից է և սովորաբար անց է կացվում սթրեսային իրադարձությունից անմիջապես. Երբեմն մի քանի ժամ կամ օր հետո։ Առավել արդյունավետ է համարվում իրադարձությունից 48 ժամ հետո իրականացվող դեբրիֆինգը։ Նրա ընթացակարգը անվտանգության և գաղտնապահության մթնոլորտում սթրեսածին հակազդումներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս կիսվել տպավորություններով և զգացմունքներով, որ թողել են արտակարգ իրավիճակները։ Վարողի գործողություններն ազդվում են մասնակիցների ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացմանը:


Դեբրիֆինգի նպատակն է թուլացնել արտակարգ իրավիճակների ներգործության հոգեբանական հետևանքների ծանրությունը, նվազագույնի հասցնել հոգեբանական տառապանքները։
Այդ նպատակի իրագործման համար լուծվում են հետևյալ խնդիրները.


1. տպավորությունների, հակազդումների և զգացմունքների վերամշակում


2. վերապրած փորձի կոգնիտիվ կազմակերպում տեղի ունեցածի կաոուցվածքի և իմաստի ըմբռնման միջոցով


3. անհատական և խմբային լարվածության թուլացում


4. սեփական հակազդումների անկրկնելիության և անոմալության զգացողության նվազեցում


5. ներքին և արաաքի ռեսուրսների մոբիլիզացում, խմբային աջակցության ուժգնացում


6. հնարավոր ախտանիշների և հակազդումների առաջացման նախապատրաստում


7. հետագա օգնության միջոցների որոշում։


Սովորաբար դեբրիֆինգը բաժանվում է երեք մասերի և յոթ փուլերի.


Աուտոդբրիֆինգ։ Հոգեբանական ղեր|փֆինգի այս տեսակն ունի անհատական բնույթ քննարկվող իրադարձությունների և խմբային աշխատանքի տեսանկյանից։
Խմբային աշխատանքի կառուցվածքը, ներածական մասը, դեբրիֆինգի նպատակները և խնդիրները չեն տարբերվում դասական տարբերակից։ Տվյալ ընթացակարգի սկզբունքային տարբերությունը դասական ղեբրիֆինգից միասնական վնաս պատճառող իրադարձությունների բացակայությունն է։ Բոլոր իրադարձություններն ինքնատիպ են և անհատական (այսեղից էլ տվյալ ընթացակարգի անվանումը)։
Աուտոդեբրիֆինգը ենթադրում է ինքնավերլուծություն, որտեղ խումբը հանդես է գալիս ֆոնի և խմբային ֆասիլիտատորի դերում։


Վարողը տալիս է հետևյալ հրահանգը։ "Պատմեք, խնդրում են, ի՞նչ է Ձեզ համար նշանակում, օրինակ, "երկրաշարժ" բառը։ Ե՞րբ եք Դուք առաջին անգամ իմացել այդ աղետի մասին։ Ո՞վ է Ձեր կողքին այդ ժամանակ եղել"։


Խմբի մասնակիցները հետևողականորեն նկարագրում են երկրաշարժի իրադարձությունները։ Քննարկման գործընթացում տեղ են գտնում դասական դեբրիֆինգի բոլոր փուլերը։
Ընթացակարգը հիմնված է դեպքերի և պատահարների մասին հիշողությունների վերլուծության վրա, որոնք մարդու համար անցյալում կրում էին տրավմատիկ բնույթ։


Վարժությունը իրականացվում է ներքին երկխոսության ձևով՝ խմբում հաջորդող քննարկմամբ։ Ընթացակարգը հիմնվում է վիզուալիզացիայի և լեվիտացիայի տեխնիկաների վրա։


"Վիզուալիզացիա" տերմինը նշանակում է հատուկ ձևերի օգնությամբ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեսողական, լսողական, հոտառական պատկերացումների հարուցում։


Լեվիտացիայի ընթացակարգը թույ է տալիս մտովի տեղափոխվել իրադարձության վայր։


Ներքին երկխոսության հաջորդական սխեմա.


. Իրադարձության բնորոշում։


. ժամանակ, երբ տեղի է ունեցել տվյալ իրադարձությունը։


. Վայր, որտեղ տեղի է ունեցել տվյալ իրադարձությունը։


. Լեվիտացիա (մտովի տեղափոխում իրադարձության վայր)։


. Տարիքը տվյալ իրադարձ ության ժամանակ։


. Արտաքին տեսք (հագուստի առանձնահատկությունները)։


. Շրջակա միջավայր (բնությունը, քաղաքային շինությունները և այլն)։


. Կլիմա և տարվա եղանակ։


. Մարմնական զգացողությունները իրադարձության ժամանակ։


. Իրադարձության բովանդակությունը։


. Զգացողությունները իրադարձության ժամանակ։


. Զգացողությունների տեղորոշումը իրադարձության ժամանակ։


. Մտահոգությունները։


բԱռաջին մտքերը իրադարձությունների ժւսմանակ։


Ներքին երկխոսության սխեմայի վերջին կետը, կախված անձի անհատական առանձնահատկություններից, բաժանվում է երկու մասի։ Առաջինը պատկերավոր է,  երկրորդը առարկայական է: