In situ հիբրիդացման մեթոդի կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ

ՈՒռուցքներում առաջացող գենային փոփոխությունները հայտնաբերելու նպատակով ժամանակակից օնկոմորֆոլոգիայում լայն կիրառություն է ստացել ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդացման (FISH) և քրոմոգենային in situ հիբրիդացման (CISH) մեթոդները: In situ հիբրիդացման հիմքում ընկած է բջջային ԴՆԹ-ի և արհեստականորեն պատրաստված ԴՆԹ զոնդի միջև կայուն հիբրիդ առաջանալու հատկությունը: ԴՆԹ զոնդերը լինում են դրոշմված և դրա շնորհիվ հնարավոր է լինում նրանց հայտնաբերել: FISH մեթոդի դեպքում ԴՆԹ զոնդերը դրոշմված են լինում ֆլուորոքրոմով, և հիբրիդացման արդյունքները գնահատվում են լյումինեսցենտային մանրադիտակի միջոցով: CISH մեթոդի դեպքում ԴՆԹ զոնդերը դրոշմվում են քրոմոգենով, իսկ հիբրիդացման արդյունքները գնահատվում են լուսային մանրադիտակով:


Հետազոտության նպատակն է միզապարկի փոփոխական բջջային քաղցկեղում HER2 գենի կարգավիճակի որոշումը և ամպլիֆիկացիայի ուժգնության վերլուծությունը տարբերակման տարբեր աստիճան ունեցող քաղցկեղներում:

Հետազոտության նյութը և մեթոդները:
Հետազոտման նյութ է հանդիսացել միզապարկի փոփոխական բջջային քաղցկեղը, որը վերցրվել է վիրահատության և տրանսուրետրալ ռեզեկցիայի միջոցով:
Հետազոտման նյութն ուսումնասիրվել է միաժամանակ մորֆոլոգիական և ցիտոգենետիկ մեթոդներով: Քաղցկեղի մորֆոլոգիան ուսումնասիրելու համար պրեպարատները ներկվել են հեմոտոքսիլին էոզինով: Քաղցկեղային բջիջներում HER2 գենի կարգավիճակը որոշելու համար կիրառվել է CISH մեթոդը:
Նյութի ֆիքսումը կատարվել 10%-անոց չեզոք, բուֆերային ֆորմալինով: Այնուհետև ստանդարտ եղանակով պատրաստվել է պարաֆինային բլոկներ:
Քրոմոգենային in situ հիբրիդացումը կատարվել է «Zymed» ընկերության կողմից տրամադրված հավաքածուի (SPOT-Light HER2) միջոցով: Դենատուրացիան կատարվել է 95C ջերմաստիճանում 5 րոպեի ընթացքում, հիբրիդացումը կատարվել է 37C ջերմաստիճանում 12 ժամվա ընթացքում: Հիբրիդացման արդյունքները գնահատվել է լուսային մանրադիտակի միջոցով:

Արդյունքները
Միզապարկի առավել ցածր տարբերակում ունեցող քաղցկեղներում (G3) հայտնաբերվել է HER2 գենի ավելի ուժեղ ամպլիֆիկացիա:

Եզրակացություն
HER2 գենի ուժեղ ամպլիֆիկացիան վկայում է ուռուցքի առավել չարորակության մասին և HER2 գենի կարգավիճակի որոշումը կարող է հանդիսանալ միզապարկի փոփոխական բջջային քաղցկեղի պրոգնոստիկ գործոն:

 

Հեղինակ :  Դաբաղյան Վարդան,, Խոստիկյան Նելլի, Պապյան Անդրեյ
Աղբյուր :  Հայաստանի 3-րդ միջազգային բժշկական համագումար
   
   
   

 Նյութի էլեկտրոնային սկզբնաղբյուր` Doctors.am