Library

How to escape from varicose

Hard to imagine the spring and summer wardrobe without stylish and beautiful skirts... But what to do with the weight, edema, swollen veins and capill…
Read More

Health award

On the 22th of June, at the National Academic theatre of opera and ballet after Aram Khachaturyan, the board "National trust" organizes the award "Bes…
Read More

Derenik H. Dumanyan

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր 1953 թ., 1 հունվարի, ք. Երևան:Կրթություն1960-1970 թթ. - ք. Երևան, թիվ 94 միջնակարգ դպրոց,1972-1978 թթ. - ք. Երևան, Պետական…
Read More

This is hepatitis. It’s closed than you think. Know it. Confront it. Get tested.

Dear All, I am addressing you today with this message on one of the most important health and social issues in the world, which is chronic viral hepat…
Read More

Chief Ophthalmologist of MH RA Alexsander Malayan

Ողջունում եմ Ձեր նախաձեռնությունը: Աշխատանքը շատ պատասխանատու է և այն շատ կարճ ժամանակահատվածում դարձել է   շատերի` տեղեկատվություն ստանալու նախընտրել…
Read More

Մատիկյան ստոմ. կլինիկայի տնօրեն Կարո Մատիկյանի ողջույնի խոսքը

Ողջունում եմ   տեղեկատվական, իմաստալից, հանրօգուտ կայքի հայտնությունը, որի անունն արդեն իսկ ասում է` հայերի համար նախատեսված բժշկագիտական "հանրագիտա…
Read More