Articles

Food ration of the pregnant woman

If the food ration of the pregnant woman in the first half of pregnancy should answer all demands and requirements of the normal rational nutrition, i…
Read More

Long QT syndrome (LQTS)

Long QT syndrome (LQTS) is a heart rhythm disorder that can potentially cause fast, chaotic heartbeats. The rapid heartbeats, caused by changes in the…
Read More

Սրտի կաթված

Հանկարծամահությունը սրտի աշխատանքի պատճառով այսօր էլ մնում է կլինիկական սրտաբանության անլուծելի խնդիրներից մեկը։ Զարգացած երկրներում այն կազմում է բոլ…
Read More