Pavel Sotskiy

My consultations
Gynecologist
Speciality
Obstetrician-gynecologist at the "Center of Medical Genetics and Primary Health Care"
Position
34/3 Abovyan Str., 0009, Yerevan, Armenia
Address
041 18 88 88
Phone

Scientific Degree

Ph.D

Education

2002-2008
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi
2008-2011
Clinical internship, "Obstetrics and Gynecology", National Institute of Health named after Avdalbekyan, on the base of "Shengavit" MC
2011-2012
Clinical Internship "Obstetrics and Gynecology", Department of "Obstetrics and Gynecology", YSMU, on the base of "Shengavit" MC

Trainings

2006
"Contemporary approaches for treatment of growths and inflammations of small pelvis", USA, State Pennsylvania, "Hershey" Medical Center
2011
"Endoscopic gynecologic oncology", "Charite" Clinical Center, Berlin, Germany
2011
"Contemporary ways of diagnoses and treatment of the endocrine system", Krasnodar, Russian Federation
2015
«Ultrasound diagnostics in Obstetrics and Gynecology», training, Yerevan State Medical University
2015
Sonography, Second specialization, Qualification of a Physician-Sonographer, YSMU

Specialization

Obstetrician-Gynecologist

Images

Videos

Pavel
Pavel
Pavel
Pavel
Pavel

Professional activity

2012
Obstetrician-gynecologist, "New Med" Medical Center
2012
Obstetrician-gynecologist, "Center of Medical Genetics and Primary Health Care" LLD

Publications

2007
Соцкая О.Л., Соцкий П.О К вопросу раннего выявления папилломавирусной инфекции гениталий у женщин. 5-ая Международная конференция г. Ереван, 2007г., page 192-195
2007
Соцкая О.Л., Соцкий П.О Антифосфолипидный синдром, трудности диагностики. 3-ая Международная конференция г, Ереван, 2007г.; page 196-201
2008
О.Л. Соцкая, СМ. Мишина, П.О. Соцкий. Роль кольпоскопии в комплексе методов диагностики раннего выявления папилломавирусной инфекции гениталий у женщин. Современная медицинская техника и новейшие технологии в здравоохранении. Сборник трудов Международной научной конференции, посвященной 15 летию Академии, Москва , page 224-225
2012
О. Л. Соцкая, М. Д. Сафарян, П.О.Соцкий Бесплодие при туберкулезе гениталий у женщин и экстракорпоральное оплодотворение. 9-ый ежемесячный научно-практический журнал. Туберкулез и болезни легких., стр. 25-30, Москва
2013
Соцкий П. О. "Роль Тромбофилии В Развитии Синдрома Потери Плода". Вестник Хирургии Армении имени Г.С. Тамазяна 1(79) г. Ереван , page 53-64
2013
Соцкий П. О., Соцкая О. Л. "Распространенность генетически обусловленных тромбофилий у женщин с невынашиванием беременности. Современные аспекты бальнеофизиотерапевтический технологий в медецинской реабилитации. Москва-Прага-Марианские Лазне стр. 120-121
2013
Соцкий П. О. "Роль герпесвирусной инфекции и тромбофилий в развитии акушерских осложнений" Современные аспекты бальнеофизиотерапевтический технологий в медецинской реабилитации. Москва-Прага-Марианские Лазне стр. 121-122
2013
Соцкий П. О. "Синдром липких тромбоцитов и осложнения беременности" Медицинская наука Армении РА т. LIII N3 стр. 37-46
2013
Соцкий П. О. "Синдром липких тромбоцитов в сочетании с периодической болезнью и бесплодием" Медицинская наука Армении РА т. LIII N4 2013г. стр. 138-145.
2013
Абрамян Р.А., Соцкий П.О., Айрапетян А.С., Сафарян Л.Л., Абрамян Г.Р., Абрамян Р.Р. "Генетические протромботические мутации и полиморфизмы как фактор риска осложнений гестационного периода" Медицинский Вестник Эребуни номер 4 (56) Ереван 2013г. стр. 92-99.
2013
Աբրահամյան Ռ.Ա., Սոցկիյ Պ.Օ., Հայրապետյան Ա.Ա., Սաֆարյան Լ.Լ., Աբրահամյան Գ.Ռ., Աբրահամյան Ռ.Ռ. Տրոմբոֆիլիայի ժառանգական և ձեռքբերովի տեսակների հաճախականությունը և կառուցվածքը բարձր ռիսկի հղիության դեպքում «Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա» գիտագործնական հանդես, Հատոր 7, N2 2013թ. էջ 46-53:
2014
Соцкий П.О., Айрапетян А.С., Сафарян Л.Л., Караханян Р.Т., "Роль генетической тромбофилии в формировании врожденных пороков развития" Научно практический журнал "Вопросы теоретической и клинической медицины" Том 17, N1 (87), 2014г. стр. 3-9
2014
П.О. Соцкий "Гипергомоцистеинемия, акушерская патология и врожденные пороки развития" Акушерство, гинекология и неонатология научно-практический журнал Vol. 8, No.1, 2014 стр. 61-68
2014
П.О. Соцкий, Р.А. Абрамян, Г.Р. Абрамян, Р.Р. Абрамян "Роль тромбофилии в развитии акушерской патологии" Акушерство, гинекология и неонатология научно-практический журнал Vol. 8, No.1, 2014 стр. 30-36
2014
P.O. Sotskiy, G.R. Abrahamyan, R.R. Abrahamyan, R.A. Abrahamyan «Genetic and acquired trombophilias in high risk pregnancy in women of armenian population» Научно практический журнал кровь N 2 (18) 2014 стр. 92
2015
Роль тромбофилии в патогенезе формирования врожденных пороков развития у женщин с метаболическим синдромом", Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии. Центр медицинской генетики и первичной охраны здоровья, НАУЧНО_ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ "Фарма" N10, стр. 92-97
2015
Абрамян Р.А., Соцкий П.О., Абрамян Г.Р., Предикторы осложнений гестации при генетической и приобретенной тромбофилли, 4-ый Международный Медицинский Конгресс Армении "Вместе Во Имя Здоровой Нации", Ереван, стр. 196-197

Conferences

Participated in more than 100 conferences