Araks Davtyan

My consultations
Ophthalmologist
Speciality
Ophthalmologist Cornea and Uveitis Department at Malayan Ophthalmologic Center
Position
30 Fuchiki str, 0048, Yerevan, Armenia
Address
+374 94 03 55 57
Phone
Question to doctor

Education

2011-2014
Residency programme of ophthalmology at S.Malayan’s Eye Centre
2005-2011
Faculty of General Medicine at Yerevan State Medical University as a Physician
2002-2005
Quantum College

Professional activity

Since 2015
Ophthalmologist Cornea and Uveitis Department at Malayan Ophthalmologic Center

Publications

2012
Hovakimyan A, Davtyan A; Anesthetic Abuse Patient Associated with Corneal Ulcer, Hyphema and Lipid Keratopathy: a case report, GJMEDPH Vol 1(2), 2012 April: 49-50
2012
Հովակիմյան Ա.Վ., Դավթյան Ա.Տ. ”Սկլեիտների կլինիկական առանձնահատկությունները և բուժումը Ս.Վ. Մալայանի անվան Ակնաբուժական կենտրոնում”, Հոդվածների ժողովածու նվիրված «Քանաքեռ-Զեյթունե անկանբուժական կլինիկայի 50 ամյակին, 18-20

Conferences

2016
14th International Conference on Ophthalmology, Yerevan
2015
Current Issues of Medical Science Conference dedicated to 95th anniversary of YSMU, Yerevan
2015
4th International Medical Congress of Armenia, Yerevan
2014
"Current Issues of Clinical Medicine" devoted to the 100th anniversary of the University Hospital Clinic N1
2014
XIII International Ophthalmology Congress, Yerevan
2011
3rd International Medical Congress of Armenia, Yerevan
2012
XII International Conference on Ophthalmology, Yerevan
2012
Participation in ESCRS XXX Congress, Milan, Italy
Conference paper
2012
Davtyan, A. Hovakimyan: “The Efficacy of Limbal stem cell and amniotic membrane transplantation in patients with recurrent CIN” (poster); ESCRS, Milan
2014
A. Hovakimyan, A. Malayan, A. Davtyan, A. Kirakosyan: “Our Results of Combined Conjunctivolimbal Autotransplantation and Amniotic Membrane Transplantation in Patients with Unilateral Chemical Injuries”; ESCRS, London
2014
Ա.Վ.Հովամիկյան Ա.Ս.Մալայան Ա.Տ.Դավթյան Ա.Ա.Կիրակոսյան «Առաջնային խորը լամելար կերատոպլաստիկայի ներդրումը Հայաստանում, Թիվ 1 Համալսարանական Կլինիկական Հիվանդանոցի Հիմնադրման 100-ամյակիՆվիրված Գիտաժողով «Կլինիկական Բժշկագիտության Արդի Հիմնախնդիրները», 372-277
2015
Davtyan A.T., Hovakimyan A.V.Corneal transplant rejection rate and types observed in our patients, The New Armenian Medical Journal, Vol 1(2), October [68]

Question to doctor

Dear visitor, here you can contact with a doctor by e-mail. Please note that the site administration is not responsible for further communication or any information provided by your doctor.:

    Files should not exceed 2MB .

    The types of allowed files are png, gif, jpg, jpeg.