Առարկաների մտապատկերների միջև ստեղծվող կապ` ըստ նրանց մեջնման կամ տարբեր (հակադիր) գծերի առկայության: