Հոգեբանության մեջ նորմերի մի մասն ընդունելը և ըստ դրանց պահանջների գործելը: