Օրգանիզմի ներքին միջավայրում ջրածնային և հիդրօքսիլ իոնների հարաբերությունը, կարգավորվում է ֆիզիկաքիմիական և ֆիզիոլոգիական տարբեր մեխանիզմներով։