Օրգանիզմի ախտաբանական վիճակ` կապված սննդի մեջ սպիտակուցների բացակայության, անբավարարոջւթյան կամ ոչ լիարժեք լինելու հետ: