Օրգանիզմի ներքին միջավայրի թթվա-հիմնային ցուցանիշը հաստատուն պահպանող համակարգերից մեկը: