Սեռական կյանքով ապրելու անհնարինություն և անտանելիություն (հակակրանք, ցավ, արյունային արտադրություն հարաբերության ժամանակ: