Էմբրիոն. Օրգանիզմ, զարգաման վաղ (սաղմնային) շրջանում, որն ընդգրկում է ձվի բեղմնավորումից մինչև թաղանթներից նրա դուրս գալը: