Մտապատկերների վերլուծության և համադրության գործընթացները: