Ֆերմենտի տարածական (կոնֆորմացիոն) կառուցվածքի փոփոխությունը սուբստրատի կառուցվածքին հարմարվելու համար։