Լյարդի անբավարարությունը վիճակ է, որը բնորոշվում է լյարդի մեկ, մի քանի կամ բոլոր ֆունկցիաների փոփոխությամբ, որը բերում է հոմեոստազի խաթարման: