Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի այն մասը, որը ծածկում է ծնոտների ալվեոլային ելուստները, առաջացնելով միջատամային պտկիկներ: