Լեյկոցիտոպենիա: Լեյկոցիտների բացարձակ քանակի նվազումը շրջանառու արյան մեջ։