Գեների երկու ալելների մասնակցությունը հետերոզիգոտ առանձնյակի հատկանիշի որոշման ժամանակ։