Ածխաջուր, 2-մեթիլ-1,3-բութադիեն, տերպենոիդների կենսամոլեկուլի կառուցվածքային կրկնվող միավորը։