էլեկտրամագնիսական (ռենտգենյան և գամմա-ճառագայթներըJ և կորպուսկուլային (ալֆա մասնիկները, բետա-մասնիկները, պրոտոնների և նեյտրոնների հոսքը) ռադիացիան, որը այս կամ այն չափով թափանցելով կենդանի հյուսվածքների մեջ, այնտեղ առաջացնում է փոփոխություններ, որոնք կապված են ատոմներից ու մոլեկուլներից էլեկտրոնների արտաբերման կամ իոնների ուղղակի և միջնորդավորված ներգործության հետ։ Բնական չափից (դոզայից) անցնող Ւ. ճ. օրգանիզմի համար վնասակար է։