1) Առանձին օրգանների ապաճումը (ռեդուկցիան), կորուստը կամ կառուցվածքի ու ֆունկցիայի պարզեցումը էվոլյուցիայի ընթացքում։
2) Օրգանների, հյուսվածքների, բնիշների հակադարձ զարգացումը (ներծծումը, ծավալի կրճատումը և այլն), օրինակ, արգանդի կրճատումը հետծննդյան շրջանում։
3) Օրգանների ատրոֆիան ախտաբանական երևույթների կամ ծերության ժամանակ։
4) Մանրէների աննորմալ բջիջների առա-ջացումը թույների, ռադիացիայի, սննդանյութերի անբավարարության և այլ գործոնների ազդեցությամբ։
5) Սաղմի վերակառուցման ձևերից մեկը։