Նյարդային համակարգի մեդիատոր, հորմոն. դրա սեկրեցիայի հետ կապված են մի շարք ախտաբանական վիճակներ (ալերգիկ ռեակցիաներ, շոկ):