Հիպերպաթիա: Հիպեսթեզիայի ֆոնի վրա գրգռման շեմքի բարձրացումն է: Փոխվում է զգացողության որակը: Զգացվում են միայն ցավի ու ջերմության ուժեղ գրգիռները: Նկատվում են նաև դրդման ճառագայթում և հետքային ազդեցություն: Հանդիպում է տեսաթմբի վնասման և կաուզալգիաների դեպքում: