Ջրգողային կամ հիդրոպիկ դիստրոֆիան բնութագրվում է բջջում վակուոլների ի հայտ գալով, որոնք լցված են ցիտոպլազմատիկ հեղուկով: Սա հաճախ լինում է մաշկի և երիկամային խողովակների էպիթելում, հեպատոցիտներում, մկանային և նյարդային բջիջներում, ինչպես նաև մակերիկամի կեղևի բջիջներում: