Արյան առաջնային բջիջ` մարդու և ողնաշարավոր կենդանիների արյունաստեղծ բջիջների ձևերից մեկը: