Արյան ուզած ձևավոր տարր` էրիթրոցիտ, լեյկոցիտ, թրոմբոցիտ, ամեոբոցիտ: