Հեմատինները հեմի օքսիդացված ձևն են և առաջանում են օքսհեմոգլոբինի հիդրոլիզի դեպքում: