Միտք, որն արտահայտված է առանձին բառով կամ բառակապակցության միջոցով: