Գենետիկական ֆոն` Գեների համալիր, որն ազդում է ֆենոտիպում մեկ առանձին գենի դրսևորման վրա: