Գենոտիպային միջավայր` գեների համալիր, որն ազդում է ֆենոտիպում մեկ առանձին գենի դրսևորման վրա: