Ֆիբրինոիդ ուռճեցումը շարակցական հյուսվածքի խոր, անդարձելի կազմալուծումն է, որի հիմքում ընկած է նրա հիմնական նյութի և թելերի տրոհումը: Դա ուղեկցվում է անոթային թափանցելիության կտրուկ բարձրացումով և ֆիբրինոիդի առաջացումով: