Երազատեսության աշխատանքի մեխանիզմներից մեկը, որը բացահայտ երազատեսության տարրերը վերախմբավորում և կապակցում է քիչ թե շատ ավելի ներդաշնակ ամբողջության մեջ։