Երկարամարմին (դոլիխոմորֆություն) (հուն. դոլիխոս` երկար, մորֆոս` ձև )Մարդու մարմնի ձև. բնութագրվում է նեղ կոնքով և երկար վերջավորություններով: