Երազատեսության աշխատանք - Գործընթացներ, որոնց շնորհիվ երազատեսության գաղտնի մտքերից, քնի ժամանակ սոմատիկ գրգռումներից, ցերեկային տպավորությունների մնացորդներից ձևավորվում է երազատեսության բացահայտ բովանդակությունը։ Ֆրոյդն առանձնացնում է երազատեսության աշխատանքի չորս հիմնական մեխանիզմներ. 1. խտացում, 2. փոխարինում, 3. երկրորդական մշակում, 4. մտքերի և արտահայտությունների ներկայացում։