Ժառանգական էլիպտոցիտոզի ժառանգումը հիմնականում  աուտոսոմ դոմինանտ է: Այն ընթանում է առանց որևէ կլինիկական պատկերի: Որոշ նորածինների մոտ հանդիպում են հիվանդության ծանր ձևերը: Սպլենեկտոմիան նկատելի նվազեցնում է էրիթրոցիտների փոխներարկման պահանջը: