Դոնոր ՝ լատ. դոնորե` նվիրել, նվիրաբրել, զոհաբերել : Ցանկացած կենդանի օրգանիզմ կամ նրա մի մասը, որից վերցվում են հատվածամասեր (այդ թվում մոլեկուլներ, ատոմներ, իոններ) այլ օրգանիզմի ` ակցեպտորի, կամ նրա մասերի վրա փոխադրելու կամ փոխպատվաստելու համար: