Պարենքիմատոզ դիստրոֆիաների էությունն այն է, որ փոխվում են բջջի սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական և ձևաբանական առանձնահատկությունները` դրանք ենթարկվում են բնազրկման և կոագուլիացիայի կամ, ընդհակառակը, ջրիկացման, որը հանգեցնում է բջջապլազմայի հիդրատացման: