Դիսլալիա։ Հնչյունային արտաբերման խանգարում է, նորմալ լսողության և արտաբերման ապարատի նորմալ նյարդավորման պայմաններում։ Բառապաշարը և խոսքի քերականական կաոուցվածքը լիարժեք են։ Երեխան խոսելու ընթացքում չի կարողանում ճիշտ արտասանել այս կամ այն հնչյունը (հնչյունախումբը), կամ հեշտությամբ արտասանում է որպես առանձին հնչյուն, սակայն դժվարանում է խոսելու ժամանակ։ Երբեմն որոշ հնչյուններ ընդհանրապես չի արտասանում կամ շփոթում է երկու նման հնչյուններ։ Դիսլալիայի պատճառներն են` լեզվական ոչ ճիշտ դաստիարակություն, օտարալեզու միջավայր, կծվածքի շեղումներ, լեզվի շարժումներ սահմանափակող կարճ և հաստացած սանձիկ։ Մինչև 4-5 տարեկան երեխաների դիսլալիան կարող է ֆիզիոլոգիական բնույթ կրել։ Դժվար են արտասանվում խոսքի զարգացման ուշ շրջանի հնչյունները (Շ, Ժ, Ջ, Ճ, Չ, Ս, Զ, Ձ, Ծ, Ց և այլն)։ Տարիքին զուգահեռ հնչյունների արտասանությունն աստիճանաբար կարգավորվում է։

 

 

Սկզբնաղբյուրը՝ Նեյրոֆարմակոլոգիա

Հ.Մ. Մանվելյան

Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին