Դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիա` բնութագրվում է սրտի խոռոչների նշանակալի լայնացմամբ և սիստոլոդիաստոլիկ դիս ֆունկցիայի զարգացմամբ, հիպերտրոֆիայի բացակայության կամ առկայության պայմաններում: