Դիֆթերիայի հարուցիչի բջջում սինթեզվող սպիտակուց, էուկարիոտ բջիջներում տրանսլյակցիայի ինհիբիտոր. ակտիվազրկում է տրանսլյացիայի էլոնգացման գերծոններից մեկին: