Սրտի աշխատանքի ցիկլի փուլերից մեկը, որը բնորոշվում է տվյալ սրտամասի մկանների թուլցմամբ: Յուրաքնչյուր ցիկլի ընթացքում նախասրտերի դիաստոլան միջին հաշվով տևում է 0,7 վրկ (ցիկլի տևողությունը 7/8-ը), իսկ փորոքների դիաստոլան` 0,5 վրկ  (ցկլի տևողության 5/8-ը):