Դեգմիցիդ. թափանցիկ թանձր հեղուկ է, ունի հակամանրէային ազդեցության լայն սպեկտր։ Օգտագործվում է ախտահանման, ձեռքերի, վիրահատական դաշտի մշակումների ժամանակ՝ 1%-անոց լուծույթների ձևով։