Հիվանդները կարող են գանգատվել դաշտանի բացակայությունից, միջդաշտանային պարբերաշրջանների երկարացումից օպսոմենոռեա), կարճացումից (պրոյոմենոռեա), դաշտանի տևողության փոփոխությունից (կարճատև և երկարատև դաշտան), կորցրած արյան քանակի փոփոխությունից (սակավ, շատ առատ դաշտան և արյունահոսություն դաշտանի ժամանակ)։