Nairi Insurance

ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110 «Պիացցա Գռանդե» Բիզնես Կենտրոն, ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան 116/1, ՀՀ, Լոռու մարզ, ք․Վանաձոր, Տիգրան Մեծ պողոտա 24/1 (ԼՈՌԻ մասնաճյուղ)
Հասցե
+374 60 50 00 60
+374 10 54 35 94 (Ֆաքս)
+374 322 4 66 38 (ԼՈՌԻ մասնաճյուղ)
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ
www.nairi-insurance.am
Վեբ կայք

Տնօրեն

Hovik H. Shahinyan