Շրթունքների կարմիր  երիզի  գորտնուկավոր( հանգույցային) նախաքաղցկեղ

Գորտնուկավոր  նախաքաղցկեղը  առաջին  անգամ  նկարագրվել  է  1965թ.  Մաշկիլլեյսոնի  կողմիցինչպեսշրթունքի  կարմիր  երիզի  նախաքաղցկեղի ինքնուրույն  կլինիկական  ձև,որը  օժտված  է  չարորակացման  մեծ  ունակությամբ:Նա  առաջանում  է  հիմնականում  ստորինշրթունքի  վրա  40 տարեկանն  անց  տղամարդկանց  մոտ:Գորտնուկային  նախաքաղցկեղի  տեսակարար  կշիռըշրթունքներիմյուս  նախաքաղցկեղային  հիվանդությունների  մեջ  կազմում  է   մոտ  7%:

Կլինիկական  պատկեր  Ախտահարումը  ունիխիստ  ախտաբանական  բնույթ:Տեղակայվում  է  խստականոն  շրթունքի  կարմիր  երիզի  վրա,  տարրի  տրամագիծը  4մմ  մինչև  1սմ ,առհասարակ  այն  կիսագնդաձև  է, արտափքվում  է  կարմիր  երիզի  շրջակա  հյուսվածքներից  3-5մմ  բարձրության  վրա  և  ունիխիտ  կազմություն:Այդպիսի  հանգույցիկի  գույնը  տատանվում  է   կարմիր  երիզի   նորմալ   երանգից  ընդհուպ  մինչև    կանգային  կարմրավուն  երանգ:

Հաճախ  հանգույցիկի  մակերեսը  ծածկված  է  ամուր  բարակ  թեփուկիկներով, այս  դեպքում  ախտահարումը  հիշեցնում  է  գորտնուկ  կամ  էլ  եղջերացող  պապիլոմա:Հանգույցիկի  շոշափումը  անցավ  է:Գորտնուկային  նախաքաղցկեղը  տեղակայվում  է  արտաքնապես  ոչ  փոփոխված  կարմիր երիզի  վրա:

Հիստոլոգիա.   Գորտնուկային  նախաքաղցկեղը  իրենից  ներկայացնում  է  հարթ  ծածկույթային  էպիթելի  սահմանափակ  պրոլիֆերացիա,  երբեմն  լայն  պտկիկային  գոյացությունների  տեսքով, որոնք  կարող  են  արտափքվել  կամ  էլ  ներփքվել  էպիթելի  բնորոշ  մակարդակից:Պրոլիֆերացիան  ընթանում  է  ի  հաշիվ  փշաձև  շերտի  լայնացմանը:Ոչ  մեծ  հիպերկերատոզը  հաճախակի  մեջընդմիջվում  է  պարակերատոզային  գոտիներով,նկատվում  է  փշաձև   բջիջների  դիսկոմպլեկսացիա  և    պոլիմորֆիզմ:Շարակցական  հյուսվածքում  առկա  է    կլոր  բջջային  ինֆիլտրացիա, լիմֆոցիտների,պլազմատիկ  բջիջների  և  լաբրոցիտների  մեծ  քանակություն:Էլաստիկ  թելերըտեղտեղհոմոգեն  են:

Ընթացքը. Արագընթաց  չարորակացումը  կարող  է  նկատվել  հիվանդության  ընթացքի  սկզբից  1-2 ամիս  հետո:Կլինիկորեն  չարորակացումը  հնարավոր  չէ  հաստատել,  հարկավոր  է  ուշադրություն  դարձնել   ախտահարման  մեծացմանը,  եղջերացման  ուժեղացմանը  և  տարրի  խոցոտմանը:
Ախտորոշում.Հիմնված  է  կլինիկական  պատկերի  վրա,  որը  հաստատվում  է  հիստոլոգիական  ուսումնասիրությունների  արդյունքներով:
Տարբերակիչ  ախտորոշում.  Հասարակ  գորտնուկը  տարբերվում  է  նախաքաղցկեղից  թելանման  պտկիկային  գերաճների  և  հիպերտրոֆիկ  եղջերացող  շերտի  առկայությամբ  ծայրամասում:

Պապիլոման  տարբերվում  է  ոտիկի  առկայությամբ,  փափուկ  կազմությամբ, սակայն  որոշիչը  հիստոլոգիական  արդյունքներն  են:Կերատոականտոման  տարբերակում  են  գորտնուկայն  նախաքաղցկեղից  խիտ  ծայրամասային  կարմրավուն  գլանակի  առկայությամբ, որը  շրջափակում  է  կենտրոնական  խառնարանը  լցոնված  եղջերացող  զանգվածով, որի  արտաթորումից  հետո  առաջանում  է  ձագարաձև  խորացում:Պիոգեն  գրանուլոման  տարբերվում  է  ոտիկի  առկայությամբ, վառ  կարմիր  երանգով  և  փափուկ  կազմությամբ:

Բուժումը.  Ախտահարված  օջախի  լիակատար  վիրաբուժական  հեռացում  առողջ  հյուսվածքների  սանմաններում  հետագա  հիստոլոգիական  ուսումնասիրություններով: