Որկորի  քաղցկեղն  այս  օրգանի  ամենահաճախակի  հիվանդությունն  է: Քաղցկեղը  կազմում  է  որկորի  հիվանդությունների  60-80%-ը: Որկորի  մյուս  չարորակ  նորագոյացություններին  (սարկոմա, մելանոմա, նևրինոմա  և այլն)  բաժին  է  ընկնում  մոտ  1%-ը:
Որկորի  քաղցկեղը  հիմնականում  հանդիպում  է  տարեց  հասակում  (80%  դեպքերում  60  տարեկանից  բարձր), հավասարապես  ախտահարելով  տղամարդկանց  և  կանանց:

Որկորի  քաղցկեղի  զարգացման  մեջ  մեծ  դեր  են  խաղում
- որկորի  լորձաթաղանթի  խրոնիկ  բորբոքումները`  մեխանիկական, թերմիկ  կամ  քիմիական  գրգռիչների  հողի  վրա
- կարդիայի  ախալազիան`  հատկապես  որկորի  զգալի լայնացմամբ
-սպիական  ստրիկտուրաներ  քիմիական  այրվածքից  հետո
-որկորի  խրոնիկ  խոցեր, պոլիպներ
-որկորի  պապիլոմա - օբլիգատ  նախաքաղցկեղ
-Բարրետի  որկոր
-սիդերոպենիկ  սինդրոմ  (Պլամեր-Վինսոնի  սինդրոմ)
 
Չնայած  որկորի  քաղցկեղը  կարող  է  տեղակայել  որկորի  երկարությամբ  ցանկացած  բարձրության  վրա, այն  առավել  հաճախ  զարգանում  է  որոշակի   հատվածներում` ֆիզիոլոգիական  նեղացումներում` մուտքի  մոտ, շնչափողի  բիֆուրկացիայի  մակարդակին  և  ստոծանիական  նեղացման  շրջաններում:

Պետք  է  հստակ  տարանջատել  բուն  որկորի  քաղցկեղը  ստամոքսի  վերին  երրորդականի  (կարդիայի)  քաղցկեղից, որն  իր  զարգացման  հետ  տարածվում  է  դեպի  որկոր  (կարդիոէզոֆագեալ  քաղցկեղ):
Վերջինս  միշտ  ունի  ադենոկարցինոմայի  կառուցվածք:
Մակրոսկոպիկ  տարբերում  են  որկորի  քաղցկեղի  հանգուցավոր, խոցային  և  ինֆիլտրատիվ  ձևեր:

Հյուսվածաբանական  կառուցվածքը – տափակբջջային  քաղցկեղ  (մոտ  90%  դեպքերում), ավելի  հազվադեպ`  բազալբջջային, կոլոիդ  կամ  գեղձային  քաղցկեղ  (որպես  կանոն,  որկորի  ստորին  կրծքային  հատվածում):

Որկորի  քաղցկեղը  մետաստազավորում   է  լիմֆոգեն  (պարաէզոֆագեալ, պարանոցային, միջնորմային, ընդերային  ցողունի  ավշահանգույցներ) և  հեմատոգեն (լյարդ, թոքեր, պլևրա, ոսկրեր, գլխուղեղ)  ճանապարհներով:
Ուռուցքը  տարածվում  է  նաև  որկորի  պատով`  վեր  և  վար  ուղղություններով:

Որկորի  քաղցկեղի  դասակարգումը  ըստ  TNM  համակարգի 
T- առաջնային  ուռուցք.
Tx – տվյալներն  անբավարար  են  առաջնային  ուռուցքի  գնահատման  համար,
T0 - առաջնային  ուռուցքը  չի  որոշվում,
Tis – նախաինվազիվ  քաղցկեղ - carcinoma  in  situ
T1 – ուռուցքը  ներաճում  է  որկորի  պատը  մինչև  ենթալորձային  շերտ
T2 – ուռուցքը  ներաճում  է  որկորի  պատը  մինչև  մկանային  շերտ
T3 – ուռուցքը  ներաճում  է  որկորի  պատը  մինչև  ադվենտիցիա
T4 – ուռուցքը  տարածվում  է  հարևան  կառուցվածքներին
N – ռեգիոնար  ավշային հանգույցներ 
Nx – տվյալներն  անբավարար  են  ռեգիոնար  ավշային հանգույցների  գնահատման  համար
N0 - բացակայում  են  ռեգիոնար  ավշային հանգույցների  մետաստատիկ  ախտահարման 
նշանները
N1 – առկա  են  մետաստազներ  ռեգիոնար  ավշային հանգույցներում
M – հեռավոր  մետաստազներ
Mx – տվյալներն  անբավարար  են  հեռավոր  մետաստազների  գնահատման  համար
M0 – չկան  հեռավոր  մետաստազների  նշաններ
M1 – առկա  են  հեռավոր  մետաստազներ

Որկորի  ստորին-կրծքային  հատվածի  քաղցկեղի  համար
M1a –  մետաստազներ  ընդերային  ավշային  հանգույցներում
M1b – առկա  են  ուրիշ  հեռավոր  մետաստազներ
Որկորի  միջին-կրծքային  հատվածի  քաղցկեղի  համար
M1a – չի  կիրառվում
M1b – ոչռեգիոնար  ավշահանգույցներ  և  ուրիշ  հեռավոր  մետաստազներ
pTNM  հետվիրահատական  հիստոպաթոլոգիական  դասակարգումը
pT, pN  և  pM  կատեգորիաները  համապատասխանում են  T, N  և  M  կատեգորիաներին:
G  հյուսվածաբանական  տարբերակման  (դիֆերենցման)  աստիճանը
Gx – դիֆերենցման  աստիճանը  չի  որոշվել
G1 –  դիֆերենցման  բարձր  աստիճան
G2 – դիֆերենցման  միջին  աստիճան
G3 – դիֆերենցման  ցածր  աստիճան
G4 –  չդիֆերենցված  ուռուցք
 
Կլինիկական  պատկերը.

Տարբերում  են  երեք խումբ  ախտանշաններ.
1.    որկորի  ախտահարման  ախտանշաններ
2.    ընդհանուր  ախտանշաններ
3.    որկորի  սահմաններից  դուրս  ներաճման  ախտանշաններ:

Դիսֆագիան  (կլման  դժվարացումը) – հիվանդության  ամենահաճախակի  (70-98%)  և սովորաբար  առաջին  (20-25%-ի  մոտ), բայց  հազվադեպ  վաղ  ախտանշանն է: Որկորի  քաղցկեղի  ժամանակ  այն  4  անգամ  ավելի  հաճախ  է  հանդիպում, քան  որկորի  մնացած  բոլոր  հիվանդությունները  միասին  վերցրած: Դիսֆագիայի  առաջացման  ժամանակ  նշանակություն ունեն  մեխանիկական  (աճող  ուռուցքով  օրգանի  լուսանցքի  հարաժող  խցանում)  և  ռեֆլեկտոր  (որկորի  վերադիր  հատվածների  սպազմ)  գործոնները:
Դիսֆագիան  սկզբում  կրում է  ոչմշտական  բնույթ, քանի  որ  պայմանավորված  է  ոչ  թե  ուռուցքով  որկորի  նեղացմամբ, այլ  սպաստիկ  երևույթներով   (ինտրամուրալ  նյարդային  հյուսակի  ախտահարում), ուռուցքի  աճի  հետ  դիսֆագիան  դառնում  է  ավելի  արտահայտված  և  մշտական, ընդհուպ  մինչև  սննդի, հետո  նաև  հեղուկի  լրիվ  անանցանելիության  զարգացման:

Դիսֆագիան  ավելի արտահայտված  է  էնդոֆիտ  և  ավելի  ուշ  է  առաջանում  ուռուցքի  էկզոֆիտ  աճի  դեպքում:
Ցավեր  կրծոսկրի  հետևում, բութ  բնույթի, առաջանում  են  սննդի  ընդունման  ժամանակ, կարող  են  ճառագայթել  մեջք, պարանոց, կրծքավանդակի  ձախ  կես:
Ռեգուրգիտացիա (որձկում), որկորային  փսխում, սրտխառնոց, արյունահոսություն  որկորից:
Ուժեղացած  թքահոսություն – ռեֆլեկտոր  մեխանիզմով:
Ընդհանուր  ախտանշաններ – թուլություն, ադինամիա, ախորժակի  անկում, դյուրհոգնելիություն:

ՈՒռուցքի  ներաճում.
- հետադարձ  ներվ – ձայնի  խռպոտություն
- սիմպատիկ  ներվ – Կլոդ Բեռնար-Հորների  սինդրոմ
- թափառող  ներվ - բրադիկարդիա, հազի նոպաներ, փսխում
- ստոծանիական  ներվ - զկրտոց, ախտահարման  կողմում  ստոծանու  պարալիչ
- շնչափող – հազ, որկոր-շնչափողային  խուղակի  գոյացման  դեպքում`  սննդի  յորաքանչյուր  ընդունման  ժամանակ  հազի  ուժեղ  նոպաներ, աբսցեսավորվող  թոքաբորբի   զարգացում
- խոշոր  անոթների  մեջ  ուռուցքի  ներաճման  դեպքում  կարող  է  առաջանալ  շատ  ուժեղ  (պրոֆուզ)  արյունահոսություն
Կարող  է  դիտվել  նաև  ուռուցքի  պերֆորացիա  միջնորմում  (թարախային  մեդիաստինիտ), պերիկարդի  խոռոչում  (թարախային  պերիկարդիտ), պլևրալ  խոռոչում  (թարախային  պլևրիտ)  կամ  որովայնի  խոռոչում  (թարախային  պերիտոնիտ):

Ախտորոշումը.
- ռենտգենաբանական  հետազոտություն - որկորի  քաղցկեղի  հիմնական  ռենտգենաբանական  ախտանշանն  է  լցման  դեֆեկտը - ասիմետրիկ անհարթ  եզրագծերով, լորձաթաղանթի  ռելիեֆի  և  պատի  փոփոխությամբ
- էզոֆագոսկոպիա - հայտնաբերվում  է  հեշտ  արյունահոսող բոսորագույն  թմբկավոր  զանգված  խոցոտումով  կամ  լուսնացքի  պինդ  սպիտակավուն  անշարժ  նեղացում – յուրաքանչյուր  էնդոսկոպիա  պետք  է  ուղեկցվի  բիոպսիայով
- կոմպյուտերային  տոմոգրաֆիա
- միջուկառեզոնանսային  տոմոգրաֆիա
-ներխոռոչային  ուլտրաձայնային  հետազոտություն`  ուռուցքի  չափսերի  և  տարածվածության  գնահատման  նպատակով

Տարբերակիչ  ախտորոշումը.
- կարդիայի  ախալազիա
- որկորի  սպիական  ստրիկտուրաներ  այրվածքներից, տրավմաներից  հետո
- պեպտիկ  էզոֆագիտ  և  որկորի  խոցեր
- որկորի  բարորակ  ուռուցքներ
- որկորի  տեղաշարժ  դրսից` հետին  միջնորմի  ուռուցքով, ներկրծքային  խպիպով, աորտայի  անևրիզմայով, մեծացած  ավշահանգույցներով
- սկլերոզացնող  մեդիաստինիտ
- որկորի  տուբերկուլոզ

Բուժումը

Որկորի  պարանոցային  և  վերին-կրծքային  հատվածների  քաղցկեղի  բուժման  հիմնական  եղանակը  դիստանցիոն  կամ  համակցված  ճառագայթային  բուժումն  է:
Որկորի  միջին  և  ստորին  երրորդականների  քաղցկեղի  I-III  փուլերում  ցուցված  է  վիրահատական  բուժումը:
Օպտիմալ  է  համարվում  նախավիրահատական  ճառագայթաբուժման  իրականացումը:
Որկորի  ստորին  երրորդականի  ախտահարման  դեպքում (ստորին  կրծքային  և  որովայնային  հատվածներ)  կատարվում  է  Գարլոկի  վիրահատություն – որկորի  ռեզեկցիա  ձախակողմյա  թորակոաբդոմինալ  մուտքով`  ձախ  պլևրալ  խոռոչում  որկոր-ստամոքսային  անաստոմոզի  ձևավորմամբ:

Որկորի  միջին  երրորդականի  ախտահարման  դեպքում  կատարվում  է  Լյուիսի  վիրահատություն - առաջին  փուլում`  միջնակ  լապարոտոմիա  ստամոքսի  և  որկորի  աբդոմինալ  հատվածի  մոբիլիզացիայով, երկրորդ  փուլում`  աջակողմյա  թորակոտոմիա, որկորի  մոբիլիզացիա  և  ռեզեկցիա, որկոր-ստամոքսային  անաստոմոզի  ձևավորմամբ:

Անվիրահատելի  դեպքերում  կատարվում  են  պալիատիվ  և  սիմպտոմատիկ  վիրահատություններ - գաստրոստոմիա, շրջանցող  որկոր-ստամոքսային  անաստոմոզի ձևավորում, որկորի  լուսանցքի  ռեկանալիզացիա  էնդոսկոպիկ  լազերային  կոագուլյացիայի  կամ  դիաթերմիայի  միջոցով, որկորային ստենտերի  տեղադրում  և  այլն:
Որկորի  քաղցկեղի  դեպքում  քիմիոթերապիան  քիչ  արդյունավետ  է, երբեմն  հաջողվում  է  ժամանակավոր  ախտադադարի  (ռեմիսիայի)  հասնել  բլեոմիցինի, մետոտրեքսատի  կիրառումով:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին