Քաղցկեզ (լյարդի)Լյարդաբջջային  (հեպատոցելուլյար)  քաղցկեղը  ընդհանուր  օնկոլոգիական  հիվանդացության  կառուցվածքում  կազմում  է  3-5%  և  լյարդի  առաջնային  չարորակ  ուռուցքների  75%-ը: Տղամարդկանց  մոտ  2  անգամ  ավելի  հաճախ  է  հանդիպում:
Լյարդի  մետաստատիկ  ուռուցքները  հանդիպում  են  50-60  անգամ  ավելի  հաճախ, քան  առաջնային  քաղցկեղը:

Էթիոլոգիական  գործոնները.
- խրոնիկ  վիրուսային  հեպատիտ  B և C, լյարդաբջջային  քաղցկեղի  առաջացման  ռիսկը  վիրուսակիրների  մոտ  աճում  է  200  անգամ, հատկապես  տղամարդկանց  մոտ
- լյարդի  ցիռոզ  (հատկապես  խոշորհանգուցավոր  ձևը) – հայտնաբերվում  է  հիվանդների  60-90%-ի  մոտ
- հեմոքրոմատոզ
- շիստոսոմոզ  և  այլ  պարազիտային  հիվանդություններ  (օպիստորխոզ)
- արտադրական  կանցերոգեններ -  քլորացված  ածխաջրածնային լուծիչներ (տետրաքլորային  ածխաջրածին), օրգանական  քլորպարունակող  պեստիցիդներ
- աֆլատոքսին – խմորասնկերի  կենսագործունեության  տոքսիկ  պրոդուկտ:
Մակրոսկոպիկ  տարբերում  են  հանգուցավոր, մասիվ (մեծ  չափսերի  հանգույց, որը  երբեմն  գրավում  է  լյարդի  ամբողջ  բիլթը)  և  դիֆուզ  ձևեր (մակրոսկոպիկ   չտարբերվող  մանր հանգույցներ, որոնք  գրավում  են  օրգանի  բոլոր  հատվածները):

Հյուսվածաբանական  կառուցվածքը.

- հեպատոցելուլյար  քաղցկեղ  (չարորակ  հեպատոմա)
- խոլանգիոցելուլյար  քաղցկեղ  (չարորակ  խոլանգիոմա)
- խառը  ձև  (հեպատոխոլանգիոմա)
- չդիֆերենցված  քաղցկեղ
Լյարդի  քաղցկեղը  մետաստազավորում  է  լիմֆոգեն  (պերիպորտալ, հեպատոդուոդենալ  կապանի, պարակավալ  ավշահանգույցներ)  և  հեմատոգեն  (թոքեր, գլխուղեղ, ենթաստամոքսագեղձ, երիկամներ)  ճանապարհով: Հեպատոցելուլյար  քաղցկեղը  հաճախ  բազմաօջախային  է  և  բնորոշվում  է  ներլյարդային  մետաստազավորումով: Խոլանգիոցելուլյար  քաղցկեղի  ժամանակ  հաճախ  հանդիպում  են  ոսկրային  մետաստազներ: 

Լյարդի  քաղցկեղի  դասակարգումը  ըստ  TNM  համակարգի. 
T- առաջնային  ուռուցք.
Tx – տվյալներն  անբավարար  են  առաջնային  ուռուցքի  գնահատման  համար,
T0 - առաջնային  ուռուցքը  չի  որոշվում,
T1 – սոլիտար  ուռուցք  առանց  անոթային  ինվազիայի,
T2 – սոլիտար  ուռուցք  անոթային  ինվազիայով  կամ  բազմաթիվ  ուռուցքներ  մինչև  5սմ ամենամեծ  չափսով
T3 – բազմաթիվ  ուռուցքներ  5սմ-ից  ավել  չափսով կամ  ուռուցք, որն  ընդգրկում  է  դռներակի  կամ  լյարդային  երակի  մեծ  ճյուղը,
T4 – ուռուցքը  տարածվում  է  հարևան  կառուցվածքներին, բացի  լեղապարկից  կամ  վիսցերալ  որովայնամզին,
N – ռեգիոնար  ավշային հանգույցներ 
Nx – տվյալներն  անբավարար  են  ռեգիոնար  ավշային հանգույցների  գնահատման  համար,
N0 - բացակայում  են  ռեգիոնար  ավշային հանգույցների  մետաստատիկ  ախտահարման  նշանները,
N1 – առկա  են  մետաստազներ  ռեգիոնար  ավշային հանգույցներում,
M – հեռավոր  մետաստազներ
Mx – տվյալներն  անբավարար  են  հեռավոր  մետաստազների  գնահատման  համար,
M0 – չկան  հեռավոր  մետաստազների  նշաններ,
M1 – առկա  են  հեռավոր  մետաստազներ
pTNM  հետվիրահատական  հիստոպաթոլոգիական  դասակարգումը
pT, pN  և  pM  կատեգորիաները  համապատասխանում են  T, N  և  M  կատեգորիաներին:
G  հյուսվածաբանական  տարբերակման  (դիֆերենցման)  աստիճանը
Gx – դիֆերենցման  աստիճանը  չի  որոշվել
G1 –  դիֆերենցման  բարձր  աստիճան
G2 – դիֆերենցման  միջին  աստիճան
G3 – դիֆերենցման  ցածր  աստիճան
G4 –  չդիֆերենցված  ուռուցք

Կլինիկական  պատկերը.
Լյարդի  առաջնային  քաղցկեղը  սկզբնական  շրջանում  բնութագրվում  է  էպիգաստրալ  և  աջ  ենթակողային  շրջաններում  ծանրության  զգացումով: Դիտվում  է  նաև  ընդհանուր  թուլություն, տկարություն, դյուրհոգնելիություն, ախորժակի  անկում, մարմնի  զանգվածի  կորուստ:  Աղքատիկ  ախտանշանների  պատճառով  հիվանդության  ախտորոշումը  դժվարանում  է  և  հաճախ  այն  մեկնաբանվում  է  որպես  լյարդի  ցիռոզ:
Լյարդի  առաջնային  քաղցկեղի  կլինիկական  նշաններն  են.
- հեպատոմեգալիա - մշտական  ախտանշան – լյարդի  մակերեսը  պինդ  է, թմբկավոր, ցավոտ:
- ցավ  աջ  ենթակողային  շրջանում  (հիվանդների  86.9%-ի  մոտ) – մշտական  բնույթի, կապված  չէ սննդի  ընդունման  հետ, ժամանակի  հետ աստիճանաբար  ուժեղանում  է:
- մարմնի  ջերմության  բարձրացում  (76 %) – ուռուցքի  քայքայման  և  ուղեկցող  խոլանգիտի  հետևանքով:
- պորտալ  հիպերտենզիայի  նշաններ – որովայնի  առաջային  պատի  և  որկորի  երակների  լայնացում, սպլենոմեգալիա, ասցիտ;
- դեղնուկ (41%) – լյարդի  բլթային  ծորանների  զգալի  խցանման  հետևանքով:
- պարանեոպլաստիկ  ախտանշաններ (ամորձիների  ատրոֆիա, գինեկոմաստիա, օստեարթրոպաթիաներ, մաշկի  հիպերպիգմենտացիա):
Տարբերում  են  լյարդի  քաղցկեղի  հեպատոմեգալիտիկ, ցիռոտիկ  և  լատենտ  կամ  դիմակավորված  ձևեր  (տենդային, ուղեղային, թոքային  և  այլ  ձևեր):


Ախտորոշումը
- արյան  լաբորատոր  անալիզներ
- արյան  բիոքիմիական  անալիզ
- լյարդային  փորձերի  և  լյարդային  ֆերմենտների  որոշում
- օնկոմարկերների  որոշում (ալֆա-ֆետոպրոտեինը  հայտնաբերվում  է  հեպատոցելուլյար  քաղցկեղով  հիվանդների  95%-ի  մոտ)
- ուլտրաձայնային  հետազոտություն
- կոմպյուտերային  տոմոգրաֆիա
- միջուկառեզոնանսային  տոմոգրաֆիա
- անգիոգրաֆիկ  հետազոտություններ  (ցելիակոգրաֆիա, սպլենոպորտոգրաֆիա  և  այլն)
- լապարոսկոպիա  ուռուցքային  հանգույցի  նշանոցային  բիոպսիայով
- բարակասեղային  պունկցիոն  բիոպսիա`  ուլտրաձայնային  հետազոտության  կամ  կոմպյուտերային  տոմոգրաֆիայի  հսկողությամբ

Տարբերակիչ  ախտորոշումը
- լյարդի  բարորակ  ուռուցքներ
- լյարդի  մակաբուծային  հիվանդություններ
- ցիռոզներ  և  հեպատիտներ
- լյարդի  աբսցեսներ  և  կիստաներ
- լյարդի  մետաստատիկ  ուռուցքներ

Բուժումը.
Լյարդի  քաղցկեղի  վիրահատական  բուժման  ժամանակ  կատարվում  է  լյարդի  ռեզեկցիա`  տիպիկ  (հաշվի  է  առնվում  լյարդի  սեգմենտար  անատոմիան)  և  ատիպիկ:
Ճառագայթային  բուժումն  արդյունավետ  չէ:
Անվիրահատելի  դեպքերում  կիրառվում  է  քիմիոթերապիա, հիմնականում  ցիտոստատիկների (դոքսոռուբիցին, ֆտորուրացիլ, միտոմիցին)  ռեգիոնար  ներմուծմամբ - ներզարկերակային`  լյարդային  զարկերակի  ճյուղերի  մեջ:
Կատարվում  է  նաև  ուռուցքի  զարկերակային  հունի  էմբոլիզացիա  կամ  քիմիոէմբոլիզացիա:
Պալիատիվ  բուժման  նպատակներով  կիրառում  են  ուռուցքի  կրիոդեստրուկցիա, թերմոաբլացիա, ալկոհոլիզացիա, ուռուցքի  ցիտոռեդուկտիվ  հեռացում, լյարդի  դեարտերիալիզացիա  և  այլն:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին